Strona główna Dla użytkowników

Dla użytkowników

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do stron zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, na których treści nie mamy wpływu, dlatego nie odpowiadamy za treści nienależące do nas. Za treści podlinkowanych stron odpowiada dany usługodawca lub administrator danej strony. Po dowiedzeniu się o przypadkach naruszenia prawa linki te będą niezwłocznie usuwane.

Prawo autorskie
Staramy się stale przestrzegać praw autorskich lub odwoływać się do utworów stworzonych samodzielnie lub nie objętych obowiązkiem licencji. Treści i utwory umieszczone na niniejszych stronach podlegają przepisom polskiej ustawy o prawie autorskim. Przyczynki podmiotów trzecich są odpowiednio zaznaczone. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie i wszelkie użytkowanie niezgodne z przepisami o prawie autorskim wymaga pisemnej zgody autora lub posiadacza praw autorskich.

Regulamin korzystania z portalu www.medicalmaestro.pl
przez użytkownika

§ 1
Wstęp

 1. Niniejszym ustala się Regulamin korzystania z usług portalu www.medicalmaestro.pl (dalej „www.medicalmaestro.pl” lub „Portal”) zwany dalej „Regulaminem”. Właścicielem Portalu jest Wydawnictwo SIC! Szkolenia I Consulting Magdalena Szumska, ul. Poznańska 44, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel./fax +48 61 8 112 444.
 2. Regulamin określa zasady i wymogi techniczne korzystania z Portalu.
  a) Portal obejmuje serwis internetowy i usługi elektroniczne udostępniane przez www.medicalmaestro.pl we własnym imieniu w domenie internetowej www.medicalmaestro.pl.
  b) Na Portalu zamieszczane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług www.medicalmaestro.pl oraz osób trzecich.
  c) W ramach Portalu Użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację, rozpowszechniać pochodzące od nich treści, a także komunikować się.
  d) Regulamin jest dostępny dla Użytkowników Portalu bezpłatnie na stronie www.medicalmaestro.pl i może zostać ze strony pobrany celem utrwalenia bądź wydrukowania.
  e) Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Portalu.

§ 2
Wymogi techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Portal są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 8.0, Firefox 15.0.1, Google Chrome 21.0.1180.89 albo Opera 12.02, Safari 5.1.7; przeglądarka powinna: akceptować pliki „cookies”; mieć włączoną obsługę JavaScript, mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. Używanie systemu teleinformatycznego nie spełniającego określonych powyżej wymagań może powodować różnice w wyświetlaniu treści; tym samym Użytkownik nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Portalu.

§ 3
Definicje

Określeniom, którymi posługuje się Regulamin oraz wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, nadaje się następujące znaczenie:
Administrator Danych Osobowych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Portal – oznacza Portal informacyjno-edukacyjny dostępną na stronie internetowej: www.medicalmaestro.pl.
Materiały – oznaczają teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Portal.
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez www.medicalmaestro.pl na rzecz Użytkowników dostępne na Portalu, umożliwiające w szczególności:
– zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów;
– korzystanie z funkcjonujących w ramach Zakładek mechanizmów informatycznych;
– dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet;
– korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.
Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Portalu w jakikolwiek sposób.
Zakładki – oznaczają wyodrębnione na Stronie podstrony oferowane Użytkownikowi pod poszczególnymi domenami. Zakładkami są: News, O nas, Magazyn, Download, Konferencje, Kontakt.

§ 4
Zasady korzystania z Portalu

 1. W ramach Portalu Użytkownik może:
  – zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez stronę internetową Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. SMS/MMS) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  – korzystać z wyszukiwarek;
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi na Portalu jest bezpłatne, chyba że odrębne, szczególne regulacje dotyczące przedruków tekstów o których mowa w Rozdziale 15 niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 3. www.medicalmaestro.pl ma prawo zamieszczania na Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów www.medicalmaestro.pl lub Partnerów, które stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

§ 5
Własność intelektualna

 1. Portal oraz Materiały w niej zawarte, w tym szczególności utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie na Portalu, za wyjątkiem treści pochodzących i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w szczególności w ustawach: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na Portalu przysługują www.medicalmaestro.pl lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, www.medicalmaestro.pl prezentuje na Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jej poszczególnych elementów.
 4. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda www.medicalmaestro.pl.
 5. Zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jej poszczególnych części oraz treści prezentowanych na Portalu:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  e) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 6. Treść Portalu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że www.medicalmaestro.pl wyrazi na to pisemną zgodę.
 7. Wszystkie użyte na Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

§ 6
Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Naruszenie któregokolwiek z powyższych obowiązków Użytkownika może skutkować wobec niego odpowiedzialnością karną i/lub majątkową.

§ 7
Odpowiedzialność www.medicalmaestro.pl

 1. Portal nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu, lub jego poszczególnych części, dla wszystkich Użytkowników.
 2. Portal jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Portalu.
 3. www.medicalmaestro.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  – jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  – niewłaściwy sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  – materiały, w tym w szczególności komentarze oraz zdjęcia, zamieszczane na Portalu przez Użytkowników;
  – informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  – niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom na Portalu;
  – szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od www.medicalmaestro.pl, w szczególności spowodowane siłą wyższą;
  – treść reklam zamieszczanych na Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane na Portalu przez inne osoby niż www.medicalmaestro.pl;
  – szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet.

§ 8
Zasady poufności

Podane przez Użytkowników dane osobowe Portal zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

§ 9
Polityka prywatności

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Zgoda na instalację wyżej wymienionych plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
 2. Zawartość plików „cookies” nie umożliwia identyfikacji Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane bądź przechowywane szczegółowe dane osobowe.
 3. www.medicalmaestro.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności w zakresie stron internetowych osób trzecich, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na Portalu, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu.

§ 10
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo SIC! Szkolenia I Consulting Magdalena Szumska, ul. Poznańska 44, 62-080 Tarnowo Podgórne, w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: MedicalMaestro@szumska.pl oraz telefonicznie na numer +48 61 8 112 444 lub +48 601 57 00 75. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na Portalu (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie podlegają rozpatrzeniu przez www.medicalmaestro.pl.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji www.medicalmaestro.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. www.medicalmaestro.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach www.medicalmaestro.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 6. www.medicalmaestro.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 powyżej – do 10 dni – gdy rozpoznanie reklamacji wiąże się z nietypowymi, szczególnymi działaniami lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od www.medicalmaestro.pl (np. awarie sprzętu, sieci internetowej). Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 11
Zmiana regulaminu

www.medicalmaestro.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Portalu.

§ 12
Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, których przedmiotem są usługi świadczone przez Portal na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  b) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 13
Nieważność postanowień

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 14
Zasady przedruków tekstów

 1. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 20 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest wykluczony.
 2. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: MedicalMaestro@szumska.pl. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.
 3. Opłata licencyjna wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych) netto za każdy tekst. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
 4. Po dokonaniu zapłaty na numer konta: ……….Licencjobiorca powinien przesłać na adres MedicalMaestro@szumska.pl numer złożonego zamówienia wraz z linkiem do tekstu, którego zamówienie dotyczy. W odpowiedzi zwrotnej przedstawiciel Wydawcy przekaże plik z tekstem.
 5. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
 6. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
 7. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
 8. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.