Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. II

Dlaczego dobry projekt unijny wymaga dobrego kierownika? cz. II

Przystępując do poszukiwań dobrego kierownika projektu dofinansowanego ze środków UE, warto mieć świadomość, czym dokładnie będzie zajmować się ta osoba oraz jakie kompetencje powinna posiadać.

940
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 4, s./p. 445-592

W poprzednim numerze Medical Maestro Magazine przekonywałem Państwa, że korzystając z funduszy unijnych, po otrzymaniu dotacji warto zapewnić sobie wsparcie ze strony doświadczonego kierownika projektu, który przejmie odpowiedzialność za właściwą realizację naszego przedsięwzięcia, zabezpieczając nas przed ryzykiem zwrotu nieprawidłowo wydanych środków. Zacznijmy jednak od kwestii zupełnie podstawowych – czym dokładnie będzie zajmować się taka osoba?

Zakres zadań kierownika projektu unijnego jest zwykle dość szeroki i zależy od specyfiki przedsięwzięcia, którym ta osoba zarządza. W małych projektach, w które zaangażowana jest niewielka liczba pracowników firmy, kierownik projektu w większym zakresie bezpośrednio realizuje działania merytoryczne, podczas gdy w projektach dużych i złożonych ogranicza się do delegowania zadań na poszczególnych członków zespołu. Wśród najważniejszych działań realizowanych przez kierownika projektu wymienić należy przede wszystkim:

  • budowę, motywowanie i zarządzanie pracą zespołu projektowego, określanie zadań do wykonania przez ten zespół i jego poszczególnych członków;
  • nadzorowanie zakresu merytorycznego projektu – weryfikacja, czy zadania zlecone do wykonania zostały faktycznie zrealizowane, czy sposób ich realizacji jest właściwy oraz czy rezultaty i ich wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte;
  • podejmowanie decyzji dotyczących projektu i kontrolowanie przebiegu prowadzonych prac – warto zwrócić uwagę, że zakres decyzyjności kierownika podczas realizacji projektu zawsze powinien wynikać z ustaleń dokonanych pomiędzy nim a kierownictwem firmy, której projekt dotyczy;
  • komunikację z otoczeniem, w tym zwłaszcza z instytucją, która przyznała unijne fundusze i nadzoruje prawidłowość realizacji projektu;
  • kontrolę harmonogramu, prowadzenie nadzoru nad realizacją poszczególnych zadań we właściwym czasie;
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie, w tym prowadzenie bieżącej analizy ryzyka oraz reagowanie na zaobserwowane ryzyko;
  • dokumentowanie prac prowadzonych w projekcie zgodnie z wymogami i wytycznymi instytucji przyznającej środki;
  • prowadzenie zamówień i zakupów w projekcie w sposób konkurencyjny, dokumentowanie tego procesu zgodnie z wymogami instytucji przyznającej środki;
  • zarządzanie finansowe projektem, rozliczanie wydatków zgodnie z wytycznymi instytucji przyznającej środki, prowadzenie nadzoru nad księgowaniem kosztów dotyczących projektu;
  • przygotowywanie i składanie raportów rzeczowo-finansowych (wnioski o płatność).