Strona główna Magazyn Osobistości Magazynu

Osobistości Magazynu

osobistosci3Dr n. ekon. Magdalena Szumska

Redaktor Naczelna i Przewodnicząca Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Od roku 2001 aktywnie interesuje się problemem zarządzania i marketingu w usługach medycznych. Ukończyła z najwyższą oceną studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, a następnie Institut de Gestion de Rennes IGR-IAE, Universite de Rennes.

Doktoryzowała się w 2004 r. z coachingu jako metody zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach. Jest wykładowcą i doradcą; prowadzi seminaria, kursy i szkolenia. Realizuje badania naukowe z zarządzania i marketingu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, coachingu i relacji z klientem.

Ekspert z zakresu zarządzania gabinetem. Specjalista ds. kapitału ludzkiego i zachowań klientów. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące dla lekarzy i personelu średniego podczas kongresów, targów, konferencji, zjazdów. Współpracuje z klinikami i gabinetami w całym kraju. Autorka bestsellera pt. „Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym”, który doczekał się wydania drugiego zmienionego pt. „Trudny pacjent w medycynie”.

osobistosciProf. dr hab. n. med. Maria Siemionow

Honorowy Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Ceniony na całym świecie specjalista chirurgii i transplantologii.

Sławę ogólnoświatową przyniosło jej zrealizowanie udanej operacji prawie całkowitego przeszczepu twarzy, pierwszego w Stanach Zjednoczonych, a czwartego na świecie, czego dokonała w grudniu 2008 wraz ze swoim zespołem w Cleveland Clinic. Posiada bogaty dorobek prac naukowych (IF=386,803, w tym za prace oryginalne IF=333,345).

Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł lekarza, a następnie stopień doktora nauk medycznych (1985), doktora habilitowanego (1992) oraz profesora nadzwyczajnego (2004). W roku 2007 Prezydent RP nadał Marii Siemionow tytuł profesora zwyczajnego. Do dzisiaj związana jest z poznańską uczelnią jako profesor Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2013 roku władze tegoż uniwersytetu nadały jej tytuł Doktora Honoris Causa.

Od 1995 roku zarządzała oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w Cleveland w stanie Ohio, a w 2005 roku została profesorem tamtejszego Wydziału Chirurgii. W kwietniu 2014 roku dołączyła do zespołu chirurgów ortopedycznych w Uniwersytecie Illinois w Chicago College of Medicine. Za swą pracę zawodową i badawczą otrzymuje wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 17 kwietnia 2009 roku Profesor Maria Siemionow została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2009 została wybrana Prezesem International Hand and Composite Tissue Allotransplantation, co jest uwieńczeniem zainteresowań Profesor Marii Siemionow transplantologią rekonstrukcyjną złożonych przeszczepów allogenicznych. W roku 2010 została mianowana na stanowisko Wiceprezesa American Society for Reconstructive Transplantation, a w roku 2012 została wybrana na Prezesa tego stowarzyszenia.

W latach 2010-2014 otrzymała wiele wyróżnień, w tym Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej. Została uhonorowana nagrodą Person of the Year Award from National Advocates Society and the National Medical and Dental Association, Gold Medal Award for Outstanding Achievements in the Field of Medicine, oraz Great Immigrants Award nagrodą nadaną przez Carnegie Foundation. Jest Członkiem Zagranicznym PAU, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Regularnie kształci młodą kadrę chirurgów ogólnych, ortopedów, chirurgów ręki oraz chirurgów plastycznych. Z jej inicjatywy powstał 18-miesięczny program Research Fellowship w zakresie badań doświadczalnych z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych, w ramach którego wykształciła 137 chirurgów z całego świata, w tym 34 stypendystów z Polski.

„Na podstawie dokonanej lektury doceniam wartość i rolę Magazynu w przybliżaniu problemów oraz zjawisk medycznych, które wychodzą poza ramy codziennej praktyki lekarskiej i dotyczą multidyscyplinarnej współpracy między medykami, prawnikami, ekonomistami oraz organami legislacyjnymi”.

Prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Znany senior polskiej kardiochirurgii, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista chirurgii, torakochirurgii, kardio-angiochirurgii i transplantologii klinicznej.

Urodzony w 1931 r. w Wielkopolsce. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu, pracował na Oddziale Chirurgii i Oddziale Chirurgii Torakalnej Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. W latach 1964–1965 odbył szkolenie w kardio-angiochirurgii w Texas Medical Center w Houston. W latach 1966–1979 adiunkt i docent w Akademii Medycznej w Łodzi. W 1969 r. współuczestniczył z prof. Janem Mollem w pierwszym w Polsce przeszczepie serca. Od 1979 r. do 2001 r. pracował w Akademii Medycznej w Krakowie, był dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Kardiologii i kierownikiem Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii; tamże w 1988 r. dokonał pierwszej w Krakowie transplantacji serca. Utworzył Fundację Rozwoju Kardiochirurgii COR AEGRUM i wybudował nową klinikę kardiochirurgii, którą w 1997 r. poświęcił papież Jan Paweł II.

Podczas 50-letniej pracy zawodowej wykonał osobiście ponad 30 tys. operacji, głównie serca i wielkich naczyń oraz 500 transplantacji serca. Jest autorem 200 prac naukowych, promotorem licznych doktorów, docentów i profesorów medycyny, doktorem honoris causa zagranicznych uniwersytetów. Otrzymał liczne nagrody uniwersyteckie i państwowe łącznie z najwyższymi: Krzyżem Wielkim Orderu Polonia Restituta i Medalem „Merentibus” UJ.

Prof. dr hab. n. med. Hanna Dziatkowiak

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Pediatra i diabetolog. Urodzona w 1931 r. w Warszawie. W 1957 r. ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. Pracowała w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza w Poznaniu, a od 1966 r. w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi na stanowisku adiunkta i docenta oraz ordynatora oddziału chorób dzieci i kierownika poradni diabetologicznej. W 1986 r. przeniosła się do Krakowa na stanowisko docenta w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej, gdzie organizowała poradnię diabetologiczną i kierowała nią; tamże w 1994 r. objęła kierownictwo Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży.

Po szkoleniu w zakresie diabetologii dziecięcej w krajowych i zagranicznych ośrodkach m.in. w Pittsburgu w 1994 r., jako pierwsza wdrożyła w Polsce nowoczesne zasady leczenia dzieci chorych na cukrzycę oraz programy edukacji dzieci i ich rodzin o metodach domowego leczenia cukrzycy i samokontroli choroby. W 1997 r. otrzymała stopień i tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydoktoryzowała i wyhabilitowała kilku swoich uczniów, którzy po jej przejściu na emeryturę w 2001 r. kontynuują dzieło swej nauczycielki. Jest członkiem licznych zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Otrzymała liczne odznaczenia państwowe i uniwersyteckie, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także Honorową Odznakę Miasta Łodzi.

osobistosci2Prof. dr hab. n. ekon. Henryk Mruk

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w latach 2002–2013 także na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 1993 r. związany z branżą medyczną i farmaceutyczną. Opublikował ponad 800 pozycji zwartych i artykułów, m.in. na temat marketingu usług medycznych, rynku farmaceutycznego i aptecznego. Jest autorem prac o marketingowym zarządzaniu gabinetami lekarskimi oraz książki o marketingu aptecznym. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się także na tematyce marketingu strategicznego, ekonomii behawioralnej, komunikacji i przywództwa w biznesie, a także na badaniach zachowań konsumentów. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 34 doktorów. W 2013 r. uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”.

„Periodyk ten zapełnia lukę, jaka istniała na rynku w zakresie czasopisma poświęconego tematyce funkcjonowania szpitali, gabinetów lekarskich, lekarzy, personelu medycznego. Dynamiczny rozwój rynku usług medycznych, istniejące ograniczenia prawne, mobilność pacjentów, globalizacja, a także wiele innych czynników zwiększają zapotrzebowanie na praktyczną oraz teoretyczną wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania placówkami. Doskonale się w to wpisują treści zawarte w dwumiesięczniku Medical Maestro Magazine, redagowanym przez Zespół, który posiada bogate doświadczenia oraz wiedzę teoretyczną z obszaru rynku zdrowia. Silną stroną Dwumiesięcznika jest umiejętne powiązanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktycznymi.

osobistości

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chirurg specjalizujący się szczególnie w przeszczepach rogówki. Jest najmłodszym profesorem okulistyki w Polsce. Wiedzę o współczesnych technikach operacyjnych poszerzał na kursach i stażach w Erlangen, Portland i Cincinnati. Jest zaangażowany we wdrażanie innowacyjnych technik chirurgicznych w okulistyce, w zakresie przeszczepów rogówki, chirurgii zaćmy i jaskry. Od 2012 roku specjalizuje się w operacjach zaćmy z wykorzystaniem lasera femtosekundowego. Autor lub współautor ponad 130 publikacji, czterech książek oraz licznych doniesień zjazdowych i wykładów na zaproszenie. Recenzent wielu zagranicznych czasopism okulistycznych. Od października 2012 r. pełni funkcję redaktora naczelnego „Kliniki Ocznej”, czasopisma Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

osobistościi3

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Słomkowski

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Polimerowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMM) PAN w Łodzi. Przewodniczący Komisji Biomateriałów Łódzkiego Oddziału PAN. W latach 2008-2015 dyrektor CBMM.

Zainteresowania naukowe dotyczą syntezy i badań właściwości nano- i mikrosfer polimerowych i materiałów pochodnych stosowanych w medycynie, w szczególności w diagnostyce medycznej, na nośniki leków i rusztowania do hodowli tkankowych.

osobistosci9Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Jest uznanym autorytetem w kraju i za granicą – specjalistą w dziedzinach położnictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna. Od roku 1969 łączy pracę nauczyciela akademickiego i klinicysty na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, gdzie w latach 1991–2014 sprawował funkcję Kierownika Kliniki Onkologii Ginekologicznej, a w latach 1997–2014 Kierownika Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej. Biegły Sądu Okręgowego opiniujący trudne przypadki ginekologiczne pacjentów na użytek rozstrzygnięć sądowych.

W latach 70. rozwinął w kraju ultrasonografię, metodę powszechnie stosowaną w położnictwie i ginekologii. Jako jeden z pierwszych wprowadził chirurgię płodu. Zrealizował wiele programów badawczych i grantów, od 20 lat prowadzi liczne badania kliniczne.

Imponujący dorobek naukowy prof. Marka Spaczyńskiego obejmuje ponad 870 wielokrotnie cytowanych publikacji, w tym w czasopismach zagranicznych, o łącznym wskaźniku Impact Factor wynoszącym IF=212,715 oraz 2438 punktów MNiSW.

W ramach kształcenia młodej kadry czynnie uczestniczył w procesie dydaktycznym prowadząc seminaria, wykłady i praktyczne zajęcia kliniczne dla studentów wydziału lekarskiego, stomatologii i anglojęzycznych UM, był opiekunem 17 ukończonych przewodów doktorskich i 5 habilitacyjnych, a także recenzentem i promotorem w kilkudziesięciu postępowaniach w sprawie awansów naukowych. Autor i redaktor kilkunastu podręczników dla studentów, lekarzy i położnych.

Do najważniejszych zasług organizacyjnych o wymiarze społecznym należy opracowanie pod kierownictwem prof. Spaczyńskiego zgodnego z wytycznymi WHO modelu zorganizowanego programu profilaktyki raka szyjki macicy i wdrożenie go w Polsce w 2006 roku. W latach 2006-2010, rozwinął program sprawując funkcję Kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego, za co w 2010 roku odebrał w Europarlamencie w Brukseli nagrodę Perła Mądrości. Będąc sprawnym organizatorem i społecznikiem, prof. Spaczyński pełnił wiele funkcji publicznych, a jako uznany ekspert, służył swą wiedzą i doświadczeniem wykonując zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla administracji rządowej, NFZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych.

NapiontekProf. dr hab. n. med. Marek Napiontek

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Właściciel Ortop Polikliniki w Poznaniu, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii. W latach 1980-2006 lekarz w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym nr 4 im. W. Degi w Poznaniu, związany najpierw z Kliniką Ortopedii, a następnie Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Do 2008 r. wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2008 r. pracuje wyłącznie w ramach praktyki prywatnej i jako visiting professor. Ponadto związany z poznańskim szpitalem MedPolonia jako udziałowiec. Członek wielu towarzystw naukowych. Autor kilkuset publikacji, głównie z zakresu ortopedii dziecięcej oraz leczenia wad i zniekształceń stóp. Członek editorial board znaczących europejskich i amerykańskich czasopism ortopedycznych, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i recenzent grantów badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2002 r. został uhonorowany indywidualną nagrodą naukową Ministra Zdrowia, a ostatnio, w 2015 r., Medalem Ignacego Wośko za zasługi dla ortopedii dziecięcej. Założyciel i pierwszy prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. 

osobistości2Dr hab. n. med. Romuald Cichoń

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Należy do największych autorytetów w dziedzinie kardiochirurgii w Polsce. Dyrektor Naczelny oraz główny założyciel Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca MEDINET z siedzibą we Wrocławiu oraz filią w Nowej Soli.

Romuald Cichoń jest uczniem Profesora Zbigniewa Religi i jednym z jego najbliższych współpracowników. W latach 80. był najmłodszym chirurgiem w jego zespole, który samodzielnie dokonał udanej transplantacji serca. Piastuje stanowisko Kierownika Kliniki Kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a także jest Ordynatorem Kardiochirurgii w Drezdeńskim Centrum Chorób Serca w Niemczech, kieruje również nowo otwartym Oddziałem Kardiochirurgii w Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Jest lekarzem, który wykonał najwięcej na świecie operacji naczyń wieńcowych z użyciem robota da Vinci. Pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Naukowego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu, której jest współzałożycielem.

Jest opiekunem naukowym kilku prac doktorskich, współautorem i autorem ponad 200 publikacji, 2 patentów, podręcznika akademickiego. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

osobistościi2Dr hab. Richard Nicholls

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Specjalista w zakresie zarządzania i marketingu usług. Jego obszary specjalistyczne obejmują interakcję między konsumentami usług, dostarczanie usług starszym osobom, a także negatywne zachowania konsumentów.

Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe, wykłada na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na European Business School we Frankfurcie. Pracuje na University of Worcester w Wielkiej Brytanii, jako starszy wykładowca marketingu.

Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, o specjalności organizacja i zarządzanie – zarządzanie usługami. Jest członkiem Rady Programowej „Journal of Services Marketing” oraz „International Journal of Contemporary Hospitality Management”.

SkowronDr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Pracuje w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności efektywności pracy, elastycznej organizacji pracy i zarządzania kompetencjami.

 

KubiakDr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. nadzw. UŁ

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

P.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. nadzw. w Zakładzie Nauki o Przestępstwie Uniwersytetu Łódzkiego. Jest biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i lekarza oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych (eksperymentów medycznych i zabiegów kosmetycznych).

osobistosci8

Dr hab. Piotr Baron, prof. nadzw. PWSZ

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie oraz Hochschule Lausitz w Cottbus. Coach i trener. Ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, zarządzania jakością i zarządzania personelem w placówkach medycznych. Właściciel Instytutu Coachingu i Szkoleń w Opolu. Prowadzi szkolenia z dziedziny komunikacji interpersonalnej, szczęścia w pracy oraz rozwiązywania konfliktów.

Jest audytorem wewnętrznym systemów ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2007 a także Administrator Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO27001. Audytor wiodący ISO 9001:2008.

PrylinskiDr hab. n. med. Mariusz Pryliński, prof. UM

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Lekarz stomatolog. Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Kierownik Zakładu Technik i Technologii Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1975 r. uzyskał dyplom lekarza dentysty z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, gdzie w 1984 r. zdobył stopień doktora nauk medycznych. Jest specjalistą stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Odbył staż naukowy w Brown University, Providence RI, USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz European Prosthodontic Association. Ponadto jest autorem ponad 170 publikacji naukowych w medycznych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 5 opracowań podręcznikowych dla studentów, lekarzy i techników dentystycznych. Za działalność na rzecz rozwoju nauk medycznych w 2009 r. otrzymał od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

osobistosci5Dr n. prawn., adwokat Katarzyna Golusińska

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Redaktor Prowadząca Wydanie Specjalne Medical Maestro Magazine Prawo dla Medycyny.

Specjalista z zakresu prowadzenia sporów sądowych, mediacji, negocjacji i obsługi podmiotów gospodarczych. Zajmuje się prawem gospodarczym, prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego, a także prawa rodzinnego, prawem pracy oraz prawem obrotu nieruchomościami. Asystent w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Partner zarządzający Degórski Golusińska i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska.

KrajskiDr n. hum. Stanisław Krajski

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Filozof i historyk filozofii, autor 40 książek i ponad 700 publikacji (w tym 5 książek o savoir-vivrze i ponad 100 artykułów z tej dziedziny). Od 10 lat prowadzi Akademię Dobrych Manier i Etykiety Biznesu – kursy, korepetycje, konsultacje.

 

 

osobistości1Dr n. med. Beata Walawska

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Specjalista ortodonta, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie. Ukończyła dwuletni ortodontyczny program szkoleniowy Dr McLaughlina w San Diego (USA); studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny (Uniwersytet Warszawski) oraz zarządzania i administracji w ochronie zdrowia (WSEI). Autor i współautor prac naukowych i felietonów w dziedzinie ortodoncji, zarządzania i prawa medycznego. Tłumacz i redaktor książek z zakresu ortodoncji.

LewandowskiDr n. med. Marek Lewandowski

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. Specjalista położnictwa i ginekologii.

 

 

osobistości12Dr n. prawn. Rafał Cieślak

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Radca prawny, wspólnik zarządzający z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych i działalności jednostek samorządu terytorialnego.

 

osobistosci7Dr n. med. Marcin Aluchna

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i II stopnia stomatologii zachowawczej. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 

osobistosci4Mgr inż. Marcin Szumski

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.

Wieloletni lider projektów informatycznych, kierownik zespołów projektantów, analityków i programistów na rynku polskim, niemieckim i szwajcarskim. Właściciel firmy mLift.pl realizującej usługi z zakresu programowania, projektowania niebanalnych witryn www, liftingu i kreowania wizerunku. Prowadzi audyty i certyfikacje, coachingi i wykłady. Wdraża projekty usprawnienia organizacji pracy (systemowo i tradycyjnie) w klinikach i gabinetach medycznych. Opiera wyniki swojej pracy na marketingowych i ekonomicznych wskaźnikach sukcesu.