Strona główna ARTYKUŁ Medical Maestro Magazine Kontrakty w medycynie – o wadach i zaletach dla zarządzających i...

Kontrakty w medycynie – o wadach i zaletach dla zarządzających i lekarzy

Podstawą świadczenia usług przez personel medyczny może być stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny. Kontrakt medyczny może zostać zawarty na czas określony lub nieokreślony. Jego podstawową cechą jest to, iż lekarz, wykonujący swoje czynności na podstawie takiej umowy, nie jest podporządkowany jako pracownik w ramach umowy o pracę. Kontrakt ma swoje wady i zalety zarówno z punktu widzenia lekarza świadczącego usługi na kontrakcie, jak i zarządzających placówką medyczną.

25516
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 5, s./p. 593-740

Umowa, kontrakt (łac. contractus) regulowana prawem cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji, umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens), zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi [1].

Usługami są czynności (działania) spełniane dla jakiejś innej osoby [2]. Kodeks cywilny zawiera uregulowania dotyczące szeregu umów, które uważa się za umowy o świadczenie usług. Zawierane umowy pomiędzy personelem medycznym a podmiotami leczniczymi mają z reguły formę zlecenia, natomiast zagadnienia związane z podstawowymi kwestiami dotyczącymi tychże umów regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [3] oraz przepisy kodeksu cywilnego [4]. Zakres świadczeń zdrowotnych mogących być przedmiotem kontraktu medycznego, bo tak nazywa się uregulowaną w ustawie o działalności leczniczej umowę cywilną, wskazuje na to, że kontrakt ten nie stanowi nowego, wyodrębnionego w ustawie typu umowy nazwanej, a w rzeczywistości jest umową o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umów zlecenia (art. 750 kodeksu cywilnego [5]) oraz przepisy ustawy o działalności leczniczej [6].

Golusińska_vol5_1