Strona główna PRAWO Lekarz i lekarz dentysta w sądzie. Rozszerzenie zabiegu medycznego bez konieczności uzyskania...

Lekarz i lekarz dentysta w sądzie. Rozszerzenie zabiegu medycznego bez konieczności uzyskania zgody i zgody pisemnej pacjenta – odpowiedzialność lekarza i lekarza dentysty

4340
PODZIEL SIĘ

Podkreślenia wymaga, iż wyjątek terapeutyczny nie powinien być interpretowany rozszerzająco, tzn. nie zwalnia lekarza od obowiązku poinformowania pacjenta o możliwych komplikacjach i zagrożeniach związanych z wykonaniem zabiegu. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie o sygn. I ACa 751/10, zgoda na określony rodzaj procedury nie oznacza automatycznej zgody na wszelkie (nawet uzasadnione medycznie) poczynania lekarza. Lekarz powinien przed operacją, nie będąc pewnym granic zabiegu, podzielić się swymi wątpliwościami z chorym i ewentualnie uzyskać jego zgodę na potencjalne czynności. Niedopuszczalne jest uzyskiwanie od pacjenta zgody blankietowej. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego, to zgoda pacjenta należycie poinformowanego.

Wskazać należy, iż aby spełnione zostały przesłanki wystąpienia tzw. wyjątku terapeutycznego, ustawodawca wymaga, aby konieczność rozszerzenia zabiegu medycznego była nieprzewidywalna, to znaczy wystąpiła nagle podczas udzielania świadczenia zdrowotnego. Jeżeli na podstawie badań diagnostycznych jest do przewidzenia, że zabieg może być rozszerzony, lekarz powinien uzyskać na to „poinformowaną” zgodę pacjenta (tzn. zgodę pacjenta świadomego na czym polega zabieg i z jakimi potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia się wiąże).

Podkreślić należy, iż jeżeli wiedza i doświadczenie medyczne lekarza lub lekarza dentysty wskazują, iż w trakcie wykonywania określonego zabiegu może ujawnić się konieczność wykonania dalszych czynności medycznych (np. w trakcie kanałowego leczenia zęba ujawnia się konieczność zastosowania wkładu celem wzmocnienia zęba mocno zniszczonego z uwagi na wysokie ryzyko jego złamania), uznać należy, iż najwłaściwszą drogą postępowania jest poinformowanie o możliwości wystąpienia takiej konieczności jeszcze przed zabiegiem. Pacjent, udzielając zgody na zabieg, powinien być świadomy, iż w wyniku podjęcia określonych czynności medycznych może pojawić się konieczność podjęcia następnych i jakie jest prawdopodobieństwo ujawnienia się powyższych okoliczności (a w przypadku zabiegu prywatnego – z jakimi dodatkowymi kosztami się wiąże). Jeżeli pacjent nie został uprzednio poinformowany o konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności medycznych, a jest przytomny, winno się uzyskać od niego zgodę na rozszerzenie zakresu zabiegu o dodatkowe czynności, wskazując na konieczność jak najszybszego ich dokonania. Zgoda ta może zostać wyrażona ustnie, chyba że jest to czynność medyczna stwarzająca podwyższone ryzyko dla pacjenta, wtedy wymagana jest zgoda pisemna.