Strona główna PRAWO Lekarz i lekarz dentysta w sądzie. Rozszerzenie zabiegu medycznego bez konieczności uzyskania...

Lekarz i lekarz dentysta w sądzie. Rozszerzenie zabiegu medycznego bez konieczności uzyskania zgody i zgody pisemnej pacjenta – odpowiedzialność lekarza i lekarza dentysty

4340
PODZIEL SIĘ

Podsumowując, wskazać należy, iż Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 35 ust. 1 przewiduje wyjątek od zasady konieczności uzyskania zgody na zabieg od pacjenta poprzez zmianę zakresu zabiegu bądź też metody jego przeprowadzenia, w przypadku wystąpienia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia i jednocześnie braku możliwości niezwłocznego uzyskania zgody pacjenta lub też jego przedstawiciela ustawowego. Stwierdzenie, czy zachodzą przesłanki zastosowania tzw. wyjątku terapeutycznego należy do lekarza przeprowadzającego zabieg, który powinien w miarę możliwości zasięgnąć opinii drugiego lekarza. Prawidłowe ustalenie, czy w danych okolicznościach zachodzą warunki konstytuujące wyjątek terapeutyczny, ma ogromne znaczenie w praktyce lekarskiej, gdyż przekroczenie jego ustawowych granic może wiązać się nie tylko z odpowiedzialnością o charakterze dyscyplinarnym i cywilnym, ale nawet z odpowiedzialnością karną na podstawie art. 192 k.k., co wynika z obowiązującej w polskim prawie medycznej zasady samostanowienia pacjenta o poddaniu się zabiegowi medycznemu.

PRZYPISY

  1. M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989, s. 146.
  2. M. Malczewska, Komentarz do art. 35 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, teza 3 [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Wolters Kluwer, LEX 2014.
  3. M. Malczewska, Komentarz do art. 35 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, teza 4 [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Wolters Kluwer, LEX 2014.
  4. M. Nestorowicz, Glosa do wyroku s. apel. z dnia 8 czerwca 1998 r., D.1999. J. 277., „Prawo medyczne” 2012, nr 224, LEX 2016.
  5. M. Malczewska, Komentarz do art. 35 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, teza 11 [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Wolters Kluwer, LEX 2014.
  6. T. Dukiet-Nagórska, Niepodjęcie – zaprzestanie terapii a prawo karne, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1, s. 36.
  7. A. Zoll, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność w praktyce lekarskiej, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 2, s. 21.

adw. Katarzyna Golusińska,
apl. adw. Olga Biernacka