Strona główna PRAWO Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i...

Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i portalach typu Znany Lekarz?

3694
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) pojęcie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Jak wynika z art. 23 ust. 1 powyższej ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
– osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
– jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
– jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
– jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podkreślenia wymaga, iż administratorzy portali stoją na stanowisku, że mają możliwość publikowania informacji o lekarzu niezależnie od jego zgody w zakresie, w jakim dotyczą wykonywania zawodu lekarza.

Wskazać należy, że serwisy internetowe publikujące informacje o lekarzach i umożliwiające pacjentom recenzowanie pracy lekarzy, są wynalazkiem stosunkowo nowym i brakuje wypracowanego standardu dokonywania oceny powyższej kwestii. Dotychczas Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO) podzielał zdanie administratorów serwisów internetowych i niezmiennie stał na stanowisku, że ingerencja w sferę prywatności, w postaci dokonywania operacji na danych osobowych lekarzy, jest dopuszczalna z uwagi na specyfikę zawodu lekarza, uznawanego za zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie jest istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Zdaniem GIODO, wyrażonym w decyzji z dnia 23 grudnia 2009 roku (DOLiS/DEC-1323/09 dot. DOLiS-440-67/09): Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych musi liczyć się z tym, iż jego dane osobowe – w zakresie dotyczącym wykonywanego przez niego zawodu – podlegają słabszej ochronie. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż świadczona przez lekarza praca, w szczególności sposób jej wykonywania i uzyskane efekty, podlegają społecznej kontroli. Natomiast serwis internetowy umożliwiający użytkownikom zamieszczanie opinii i komentarzy dotyczących lekarzy jest jednym z narzędzi, za pomocą którego pacjenci mogą wykonywać tę społeczną kontrolę.

Tym samym GIODO stwierdził, że podstawę do przetwarzania danych osobowych lekarzy stanowi art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, z którego wynika, że przetwarzanie danych osobowych lekarzy w ramach działalności serwisów internetowych może być uzasadnione usprawiedliwionymi celami administratora danych i odbiorców portalu. Jednak z powyższą argumentacją GIODO nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 29 stycznia 2014 roku (sygn. II SA/Wa 1819/13) wskazał, iż to, że dana osoba wykonuje zawód zaufania publicznego, nie uprawnia jeszcze do dowolnego przetwarzania jej danych osobowych, w tym zwłaszcza w celach stricte komercyjnych. Zdaniem Sądu organ administracyjny nie może automatycznie przyjmować, że przetwarzanie danych osobowych lekarza przez portal internetowy będzie spełniało przesłankę z art. 23 ust. 1 pkt 5 i tym samym uznał, że w pewnych wypadkach do przetwarzania danych osobowych lekarza zgoda będzie potrzebna. Powyższe orzeczenie zostało wydane na skutek skargi jednego z lekarzy na odmowę wszczęcia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych lekarza bez jego zgody. Sąd, uchylając decyzję GIODO i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, argumentował, że organ nie wziął pod uwagę, że dane osobowe lekarza są przetwarzane w rejestrze o charakterze komercyjnym, a jakakolwiek możliwość ingerencji lekarza w przetwarzanie na portalu jego danych osobowych jest możliwa dopiero po zarejestrowaniu się przez niego na tym portalu.