Strona główna PRAWO Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i...

Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i portalach typu Znany Lekarz?

3694
PODZIEL SIĘ

Niniejszym orzeczeniem Sąd dokonał rozróżnienia pomiędzy portalami społecznościowymi, działającymi jedynie w celu udzielenia informacji o lekarzach i świadczonych przez nich usługach medycznych, a portalami komercyjnymi, które tylko wykorzystują cel społeczny i których właściciele (administratorzy danych) pobierają opłaty za pośrednictwo między pacjentem a lekarzem w umawianiu wizyt i zabiegów. Należy jednak zauważyć, że dokonanie powyższego rozróżnienia nie jest zawsze oczywiste, zważywszy na fakt, że portale zwykle pobierają opłaty za pewne szczególne usługi, pozostawiając nieodpłatnym m.in. dostęp pacjentów do informacji i opinii o lekarzach. W opinii Grupy Roboczej artykułu 29 ds. ochrony danych z dnia 9 kwietnia 2014 roku (6/2014) w sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych – może się zdarzyć sytuacja, że prywatny interes biznesowy firmy współgra do pewnego stopnia z interesem publicznym, a okoliczność, że administrator działa nie tylko w swoim prawnie uzasadnionym (biznesowym) interesie, ale także w interesie szerszej społeczności, może dodać więcej „wagi” temu interesowi [1] (podkreślenia wymaga, że art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych odpowiada swoją treścią art. 7 wskazanej dyrektywy).

Orzeczenie WSA z dnia 29 stycznia 2014 roku nie rozstrzyga jednoznacznie statusu prawnego internetowych portali, specjalizujących się w zbieraniu opinii o lekarzach. Sprawę portalu będzie musiał bowiem ponownie rozpoznać GIODO. Nie ulega jednak wątpliwości, że do rozstrzygnięcia, czy doszło do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora, konieczna jest analiza indywidualnego przypadku, polegająca na dokonaniu porównania (wyważenia) interesów administratora i użytkowników oraz prawa do prywatności lekarza. Dla przyjęcia dopuszczalności udostępniania danych na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 konieczne jest wykazanie, iż ich przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji usprawiedliwionego celu osób trzecich, którym dane są przekazywane, a warunkiem powołania się na klauzulę usprawiedliwionego celu jest nienaruszanie praw i wolności osób, których dane dotyczą. W literaturze prawniczej wskazuje się, iż z naruszaniem takim mamy do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy – bez zgody tej osoby – przetwarzane są dane sensytywne lub gdy administrator danych przetwarza dane osobowe, mimo że dana osoba wyraziła sprzeciw na przetwarzanie jej danych na cele marketingowe [2].

Wskazać należy, że w przypadku, gdy profil lekarza powstał na postawie danych osobowych niepochodzących bezpośrednio od niego, to zgodnie z art. 25 ust. 1 administrator ma obowiązek poinformować lekarza, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:
– adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
– celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
– źródle danych;
– prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– uprawnieniu do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.