Strona główna PRAWO Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i...

Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i portalach typu Znany Lekarz?

4159
PODZIEL SIĘ

Podkreślenia wymaga, że każdemu lekarzowi przysługuje skarga do GIODO na niezgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie jego danych osobowych, w której to lekarz może się domagać od GIODO wydania decyzji nakazującej usunięcia uchybień w procesie przetwarzania jego danych. Jednak, jak wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby skutecznie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, nie wystarczy powołać się ogólnie na ochronę prywatności. Konieczne jest wskazanie, w jakim zakresie takie przetwarzanie narusza konkretne prawa i wolności danej osoby [3].

Kolejną ważną kwestią związaną z funkcjonowaniem profili lekarzy na portalach internetowych jest umieszczanie opinii pacjentów o lekarzach, które stanowią niejako recenzje odbytych wizyt lekarskich. Lekarz ma możliwość śledzenia opinii na jego temat, jednak możliwość ingerowania w swoje dane osobowe (zamieszczone na profilu) oraz możliwość odpowiadania na komentarze pacjentów wymaga dokonania przez niego rejestracji w tym serwisie, a więc w istocie wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej z właścicielem (administratorem) portalu.

Podkreślenia wymaga, że zamieszczanie informacji o prowadzonej praktyce lekarskiej na profilu internetowym oraz odpowiadanie na komentarze pacjentów jest dozwolone, jednak powyższa aktywność ma swoje granice, z uwagi na powszechny zakaz reklamy świadczeń medycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, ze zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednak treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Zgodnie z uchwałą Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych, lekarz lub lekarz dentysta mogą informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Umieszczane przez lekarza informacje ograniczają się do podania tytułu zawodowego, imienia i nazwiska, miejsca, dni i godzin przyjęć, a ponadto mogą obejmować rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej, stopień i tytuł naukowy, specjalizacje, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, szczególnych uprawnień, numeru telefonu i sposobów płatności. Podawane informacje nie mogą zawierać żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń, a nawet informacji o jakości sprzętu medycznego [4].

Za naruszenie powyższych zakazów grozi odpowiedzialność zawodowa, na zasadach określonych w ustawie o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 219 poz. 1708). Dlatego też, dbając o porządek komunikacyjny na swoim profilu internetowym, należy zachować szczególną ostrożność.

Wskazać należy, że opinie umieszczane na portalach internetowych nie są całkowicie anonimowe, ponieważ aby dokonać wpisu na forum, należy się najpierw zarejestrować, co wiąże się z koniecznością przekazania administratorowi strony informacji o swoich danych osobowych, umożliwiających określenie tożsamości. Portale internetowe często przewidują w swoich regulaminach, że opinie użytkowników są weryfikowane przez moderatorów pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i samym regulaminem. Regulaminy przewidują również istnienie procedury zgłaszania nadużyć, poprzez którą opinia jest ponownie weryfikowana przez moderatora. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) administrator portalu internetowego nie odpowiada za treść naruszających prawa osobiste komentarzy, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.