Strona główna PRAWO Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i...

Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i portalach typu Znany Lekarz?

4090
PODZIEL SIĘ

W kwestii dochodzenia praw przez lekarzy w związku z wpisami naruszającymi ich dobre imię wskazać należy, że wyrok NSA z 21 sierpnia 2013 roku (sygn. akt. I OSK 1666/12) przesądza o tym, że administratorzy portali internetowych mogą udostępniać dane użytkowników podmiotom prywatnym, a nie tylko i wyłącznie organom państwa. Dzięki powyższemu rozstrzygnięciu lekarz, którego dobra osobiste zostały naruszone może uzyskać dane osobowe od administratora portali. Administrator może przekazać dane wyłącznie, gdy zgłaszający oświadczy, że ma uzasadniony interes prawny (planuje cywilny pozew, a do jego skutecznego wniesienia potrzebuje danych osoby naruszającej dobra osobiste). W przypadku odmowy udostępnienia danych przez podmiot, będący ich administratorem, lekarz może złożyć wniosek do GIODO, który po przeprowadzeniu stosownego postępowania może w drodze decyzji nakazać udostępnienie danych osobowych.

Dobra osobiste lekarza, takie jak wolność, cześć, nazwisko i wizerunek, podlegają ochronie przewidzianej w art. 24 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.). W przypadku ich naruszenia w wyniku umieszczenia na portalu krzywdzącego komentarza, lekarz może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, a więc autor komentarza, dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Zgodnie natomiast z art. 448 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Naruszenie dobrego imienia lekarza w sieci może rodzić również odpowiedzialność za zniesławienie – chyba że zarzut mu postawiony jest prawdziwy i ponadto ma na celu zapobieżenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka lub demoralizacji małoletniego (art. 213 § 2 Kodeksu karnego, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553). Podkreślenia wymaga, że to na autorze krytycznego wpisu ciąży obowiązek udowodnienia, że zarzut przez niego podnoszony jest prawdziwy i ma na celu ochronę życia, zdrowia lub zapobieganie demoralizacji małoletniego, przy czym ocena dokonywana przez sąd dotyczy obiektywnych przesłanek sprawy, a nie jedynie subiektywnego odczucia osoby krytycznie oceniającej pracę lekarza.

Podsumowując, wskazać należy, że pomimo iż zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego, a jego rzetelne wykonywanie stanowi ważny interes społeczny, to jednak dobra osobiste lekarza podlegają ochronie na tych samych zasadach co prawa innych osób. Swoboda wypowiedzi w Internecie stanowi ogromną wartość w społeczeństwie informacyjnym, jednak nie ma ona charakteru nieograniczonego i nie stanowi ona przyzwolenia do naruszania dóbr osobistych innych osób.

PRZYPISY

  1. http://www.giodo.gov.pl/456/id_art/7781/j/pl/ [dostęp 02.04.2015].
  2. X. Konarski, Internet i prawo w praktyce, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Warszawa 2002, str. 132.
  3. Wyrok NSA z 21 lutego 2014 roku, sygn. I OSK 2463/12.
  4. Uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0013/32053/ru029-11-VI.pdf [dostęp 02.03.2015].

adw. Katarzyna Golusińska,
apl. adw. Olga Biernacka