Strona główna PRAWO Mediacje lekarz – pacjent zanim dojdzie do procesu

Mediacje lekarz – pacjent zanim dojdzie do procesu

3906
PODZIEL SIĘ

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

PRZYPISY

 1. Mediacja, www.wikipedia.org, http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediacje, [dostęp 05.05.2014].
 2. Patrz art. 1831 do 18315 KPC
 3. Dz.U. Nr 172, poz. 1438.
 4. T. Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, LexisNexis, Warszawa 2012, cz. 1 ks. 1 tyt. VI dz. II roz. 1 oddz. 1 art. 183[1].
 5. Tamże.
 6. Dz. U. z 2014, poz. 101 tekst jednolity.
 7. R. Cebula, Mediacja w polskim prawie cywilnym, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mediacje w polskim systemie prawa, Warszawa 2012.
 8. T. Ereciński, dz. cyt.
 9. http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/, [dostęp 21.05.2014].
 10. R. Cebula, dz. cyt.
 11. Art. 1836 § 1 KPC stanowi, iż wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. § 2. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli: 1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji; 2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji; 3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora; 4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
 12. E. Stefańska, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, LexisNexis, Warszawa 2013, cz. 1, ks. 1 tyt. VI dz. II roz. 1 oddz. 1 art. 183[3].

adw. Katarzyna Golusińska