Strona główna PRAWO Otwieranie gabinetów stomatologicznych i profilaktyki stomatologicznej przez asystentki lub higienistki stomatologiczne

Otwieranie gabinetów stomatologicznych i profilaktyki stomatologicznej przez asystentki lub higienistki stomatologiczne [1]

12699
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 13, s./p. 1777-1924

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy osoby wykonujące zawód asystentki albo higienistki stomatologicznej mogą wykonywać swą działalność zawodową poprzez prowadzenie gabinetu stomatologicznego / gabinetu profilaktyki stomatologicznej, tj. jako działalność gospodarczą polegającą na pracy we własnym lokalu i świadczeniu na własny rachunek określonych usług pacjentom, należy z jednej strony spojrzeć na to, jakie są zgodnie z przepisami polskiego prawa kwalifikacje i uprawnienia zawodowe asystentek oraz higienistek stomatologicznych, a z drugiej strony na obowiązujące w Polsce zasady wykonywania działalności leczniczej i rodzaje podmiotów, które mogą się tym zajmować.

Polskie prawo nie reguluje na chwilę obecną w sposób bezpośredni zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawody asystentki albo higienistki stomatologicznej. Zakres tych uprawnień i sposób ich wykonywania można jednak ustalić na podstawie przepisów określających podstawy programowe kształcenia w tych zawodach, uwzględniające cele, zadania i efekty kształcenia zawodowego oraz wskazujące, do czego powinien być przygotowany absolwent.

W przypadku asystentek celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy.
  2. Asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów.
  3. Przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii.
  4. Wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Zadania zawodowe, do których przygotowuje kształcenie w zawodzie higienistki są zaś następujące:

  1. Przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu.
  2. Organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii.
  3. Wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
  4. Wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.
  5. Prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Są to w przeważającej większości zadania zawodowe o charakterze pomocniczym, mające ułatwiać udzielanie świadczeń stomatologicznych przez uprawnionych do tego lekarzy dentystów. Ten zakres uprawnień asystentek i higienistek wpływa na to, że są to zawody, które zalicza się do tzw. zawodów pomocniczych w stomatologii (ang. dental auxilieries).