Strona główna PRAWO Otwieranie gabinetów stomatologicznych i profilaktyki stomatologicznej przez asystentki lub higienistki stomatologiczne

Otwieranie gabinetów stomatologicznych i profilaktyki stomatologicznej przez asystentki lub higienistki stomatologiczne [1]

12837
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, czyli działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (a także promocji zdrowia), mogą się tym w Polsce zajmować jedynie określone w tej ustawie podmioty, spełniające wskazane wymagania i wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W ramach niniejszego artykułu można w uproszczeniu przyjąć, że podmioty wykonujące działalność leczniczą (pwdl) dzielą się na podmioty lecznicze, którymi mogą być przedsiębiorcy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej oraz na praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych prowadzone w formie praktyk indywidualnych albo grupowych (poza zakresem omawianej tematyki pozostają inne dopuszczalne rodzaje podmiotów leczniczych, jak np. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, fundacje czy stowarzyszenia).

Biorąc pod uwagę, że podmiotem leczniczym może być teoretycznie każdy przedsiębiorca (a więc także każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) ustawa wyraźnie przewiduje, że taki podmiot musi zapewniać, że świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, wykonujące odpowiedni do danego świadczenia zawód medyczny.

Uwzględniając powyższe ramy prawne należy stwierdzić, że zarówno z punktu widzenia uprawnień zawodowych, jak też zasad prowadzenia działalności leczniczej (udzielania świadczeń zdrowotnych) nie jest w Polsce praktycznie możliwe prowadzenie przez asystentki albo higienistki stomatologiczne własnego „gabinetu”, w którym, jak wskazano na wstępie, osoby te na własny rachunek świadczyłyby określone usługi pacjentom.

Po pierwsze, omawiane zawody mają, co już podkreślono, charakter zawodów pomocniczych i wykonują czynności przygotowujące do udzielania świadczeń lub czynności pomocnicze w ramach świadczeń udzielanych przez lekarzy dentystów. Także badania i zabiegi, które może wykonywać higienistka, mają się odbywać wyłącznie na zlecenie lekarza dentysty i pod jego nadzorem. W mojej ocenie wykonywanie tego nadzoru przez lekarza dentystę powinno mieć charakter rzeczywisty, tzn. wiązać się z bezpośrednią obecnością lekarza w miejscu, w którym zabieg jest wykonywany (gabinet stomatologiczny). Co prawda w praktyce bywa z tym różnie, jednak lekarz dentysta, zleciwszy higienistce wykonanie określonego badania czy zabiegu, powinien być bezpośrednio obecny przy jego wykonywaniu. Stanowi to bowiem element świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza. W przypadku higienistki teoretycznie możliwe jest w miarę niezależne prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, choć trudno sobie wyobrazić, aby tylko na tym miało polegać prowadzenie własnego „gabinetu”.

Po drugie, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane co do zasady wyłącznie w ramach pwdl, a takim nie jest omawiany „gabinet” prowadzony przez asystentkę albo higienistkę – w takim miejscu lekarz dentysta nie może udzielać świadczeń zdrowotnych.