Strona główna PRAWO Sposoby udostępniania dokumentacji medycznej oraz osoby uprawnione do jej otrzymania

Sposoby udostępniania dokumentacji medycznej oraz osoby uprawnione do jej otrzymania

3255
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 11, 1481-1628

Każdy pacjent powinien mieć zagwarantowane prawo do otrzymania dokumentacji, która dotyczy jego stanu zdrowia. Kwestie te reguluje ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. z dnia 24 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 159). Zgodnie z powołaną ustawą pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Nie można przy tym pominąć faktu, że dane dotyczące zdrowia pacjenta podlegają ochronie i nie mogą być udostępniane osobom nieuprawnionym. Są to dane wrażliwe,  ale nie są chronione bezwzględnie.

Co do zasady pacjent ma prawo do uzyskania wglądu w dokumentację medyczną samodzielnie, jednakże prawo to na mocy ustawy należy się także przedstawicielowi ustawowemu pacjenta oraz innej osobie upoważnionej przez pacjenta. W zakresie dostępu do dokumentacji przez inne osoby uprawnione ustawa nie określa czy osoba upoważniona ma prawo do udzielania dalszych upoważnień, jednakże piśmiennictwo i orzecznictwo dopuszcza w pewnych sytuacjach takie praktyki. Jest to zatem możliwe w szczególnego rodzaju sytuacjach, np. kiedy małżonka po zmarłym mężu udziela pełnomocnictwa adwokatowi do dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego męża w celu dochodzenia roszczeń. Taka sytuacja byłaby jednak trudna do zaakceptowania w przypadku pacjenta żyjącego. Należy zatem rozważyć możliwość zawarcia w upoważnieniu oświadczenia pacjenta o możliwości ustanowienia substytuta przez osobę, która legitymuje się upoważnieniem. Na gruncie powołanej ustawy nie jest jednak jasne czy w sytuacji, gdy pacjent  udzielił raz upoważnienia jednej osobie w jednej placówce medycznej, to czy upoważnienie to jest nadal ważne w sytuacji przekazania dokumentacji innej placówce medycznej.  Orzecznictwo dopuszcza zastosowanie zgody pacjenta w tak szeroki sposób. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie o sygnaturze III SAB/Kr 42/14, oświadczenie pacjenta o możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej osobie najbliższej, złożone również w innej placówce medycznej i nie odwołane w żaden sposób (wyraźny lub dorozumiany) powoduje, że oświadczenie to zachowuje swoją moc również w innych placówkach ochrony zdrowia skoro jest dołączane do karty choroby w ramach indywidualnej dokumentacji pacjenta.